Collegereeksen | Andragologie

Masterclass Dynamisch VerandermanagementVeranderkundigen opereren anno nu in een complexe omgeving vol transities op technologisch, ecologisch, cul-tureel, sociaal en politiek gebied. De uiterst complexe, onzekere en onvoorspelbare context vraagt om een andere manier van denken over professionaliteit en organisatieontwikkeling dan de traditionele vaak hiërarchische en bureaucratische aanpak.

We zien talrijke vernieuwende initiatieven van onderopmet een toenemende gerichtheid op participatieve vormen van veranderen en op versterking van het zelfregulerend vermogen.
Denk aan zelfsturende teams, agility, scrum, de Eigen Kracht Beweging, talrijke initiatieven in sociaal ondernemerschap en zelforganisaties van burgers en professionals opuiteenlopende terreinen als wonen, milieu, gezondheid, welzijn, duurzaamheid en cultuur.

In deze masterclass benaderen we deze ontwikkelingen vanuit de andragologie. De andragologie staat voor een participatieve benadering waarin dialoog en co- creatie tussen de betrokkenen in een verandertraject de grondvormen zijn van leren en veranderen. De benadering van probleemsituaties is interdisciplinair. Vanuit meerdere perspectieven gaan we in op complexe vraagstukken. De benadering kenmerkt zich door denken in samenhangen en verbindingen van tegenpolen. Daarmee doen we recht aan de hedendaagse complexe handelingswerkelijkheid met al zijn botsende logica’s, spanningen en ambivalenties.

Deelnemers ontvangen een waarde- vol certificaat van deelname vanuit de Universiteit van Amsterdam.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.