Collegereeksen | Andragologie

Urban en rural education

 

Sociaal beleid en de invoering daarvan verlopen zowel langs doordachte als toevallige lijnen. Bij het decentralisatiebeleid sinds 2015 is dat zeker het geval. In steden en op het platteland wordt langzamerhand zichtbaar wat de decentralisatie van voorzieningen van Rijk naar gemeenten (de zogeheten transitie) teweeg brengt en hoe het 'sociale', het 'educatieve', de 'zorg' en de lokale 'participatie' (democratie) er uit gaan zien. Bestaande wetten zijn gewijzigd (maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, participatie, omgeving), en de vraag is welke de consequenties en de uitdagingen zijn voor professionals en betrokken burgers (de transformatie).
De collegereeks biedt hiervoor een analysekader en een instrumentarium.

De collegereeks vindt plaats op donderdagavonden en biedt uitdagingen aan jonge en gevorderde professionals. De bijeenkomsten bestaan uit: 1) college, 2) literatuurbespreking, 3) beroepservaringen, 4) versterking van de onderzoeks- en innovatieve competentie van de cursisten (certificaat) aan de hand van hun designs én van het worldwide sociale-kwaliteit-programma, en 5) een vooruitblik op de volgende bijeenkomst.
 
Voor wie?

De reeks is bedoeld voor een breed spectrum van betrokkenen:
. provinciale en gemeentelijke politici/bestuurders/ambtenaren
. actieve burgers die innovatief bezig zijn in hun directe omgeving
. wetenschappers op de terreinen planologie/geografie/bestuurskunde/sociale we-tenschappen
. ondernemers die maatschappelijk willen investeren
. welzijnswerkers, zorgverleners
. onderwijsgevenden en bestuurders van onderwijsinstellingen 

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.