Collegereeksen | Andragologie

Naar een lokale agenda leven lang ontwikkelen

                               

De Kring Andragologie organiseert in samenwerking met de Stichting Learn for Life dit voorjaar dé Leergang 'Naar een lokale agenda leven lang ontwikkelen' Deze leergang is interessant voor lokale beleidsmedewerkers die actief betrokken zijn bij beleidsontwikkeling – en uitvoering rond educatie, inburgering, jeugdzorg, participatie of in het algemeen in het sociale domein. U kunt zich vanaf 1 januari 2022 tot uiterlijk 1 april 2022 inschrijven.

Waarom deze leergang
Binnen het sociaal domein zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende landelijke wetten Denk aan de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet, de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs), de Bibliotheekwet en m.i.v. 20222 ook de nieuwe Wet Inburgering. Zij richten zich primair op zaken die van belang zijn voor hun eigen burgers. Over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen. Het maken van keuzes is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur. Lokale beleidsmedewerkers spelen hierbij een belangrijke ondersteunende rol. In de praktijk zijn er veel raakvlakken en mogelijkheden om verschillende beleidsterreinen met elkaar te verbinden, maar dit blijkt in de praktijk vaak nog lastig. De leergang beoogt beleidsmedewerkers toe te rusten voor de nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Het gaat daarbij vooral om werken aan een integrale benadering van maatschappelijke vraagstukken om meer sociaal rendement te bewerkstelligen.

Meerwaarde van integraal denken en verbinden
Bent u bezig met de invoering van de nieuwe inburgeringswet? Bent u aangewezen om de lokale aanpak van laaggeletterdheid verder gestalte te geven? Moet u een beleidsplan schrijven over hoe de leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen? Of bent u betrokken bij het ontwikkelen van plannen in het kader van de Participatiewet om meer mensen weer aan het werk te krijgen, bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking?

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en zich aanmelden.