Evenementen | Andragologie

Promotie Maaike de Boois over proefschrift Discipline zonder discipline

De Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam is verheugd u te attenderen op het op 12 september 2018, in de aula van de UvA aan het Singel, te verdedigen proefschrift ‘Discipline zonder discipline’ over de opkomst en opheffing van de wetenschap der andragologie’ door mevrouw Maaike de Boois. Mevr. de Boois studeerde sociologie aan de UvA.

Voor de Kring Andragologie heeft deze promotie, vijftig jaar na de Maagdenhuisbezetting en de topjaren van de andragologie op de UvA en de andere universiteiten in het land, een bijzondere betekenis. De Kring Andragologie die, sinds haar oprichting in 2007 een keur aan wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksprogramma’s aanbiedt, beleeft namelijk een aanmerkelijke groei in de belangstelling voor en deelname aan deze onderwijs- en onderzoeksprogramma’s.

Vraagstukken op terreinen als volwasseneducatie, hulpverlening, welzijnswerk, organisatieontwikkeling, human resource management, coaching en community development hebben niet aan actualiteit verloren.  Dat de belangstelling voor andragologie groeit is niet verbazingwekkend, sinds de twijfel over de juistheid van de kaalslag in het sociale domein toeneemt en de neoliberale dominantie aan erosie onderhevig is. Daarbij draagt de - ook door de overheid gevoelde - urgentie van een leven lang leren er aan bij dat de onderwijsbehoefte van werkende volwassenen groeiende is. De behoefte aan theoretische onderbouwing van en inzicht in hoe te handelen bij maatschappelijke veranderingen wordt momenteel sterk gevoeld bij professionals.

De geschiedenis van de andragologie biedt een boeiende inkijk in de jaren '50 - '83. Het veranderende denken over de relatie tussen overheid en burger, de democratiserende universiteit, het geloof in de maakbaarheid van het sociale domein en in de wetenschappelijke kennis daarover en vervolgens de scepsis hierover - dit alles komt in het proefschrift aan bod. Een en ander geflankeerd door beschrijvingen van de afbrokkelende macht van hoogleraren op de Universiteit van Amsterdam en de bezetting van het Maagdenhuis en het Andragogisch instituut in mei 1969.

De wetenschappelijke ambities van de andragologie, haar veelzijdige, multi-disciplinaire identiteit, haar maatschappelijke relevantie en de grote aantallen studenten: het waren stuk voor stuk factoren die bijdroegen aan het stormachtige begin, maar vervolgens ook aan de rigoureuze opheffing van andragologie. Dit proefschrift analyseert de opkomst van andragologie, de periode van bestaan en de opheffing van deze jonge sociale wetenschap.

Bekijk de samenvatting van het proefschrift.

Het boek kunt u bestellen via www.maaikedeboois.nl.

Voor interview en eventuele aanvullende informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de promovenda Maaike de Boois (mdeboois@hotmail.com of 06-28552613).

Publiek is van harte welkom bij deze academische plechtigheid..