Home | Andragologie

ACTUEEL

Verduurzamen en de Burger als Veranderaar: transities en veranderacties van werknemers, bewoners en consumenten

 Live-webinar-collegereeks op dinsdagavond 3 okt, 7 nov, 21 nov en 12 dec. - 19:00-20:30

EEN ANDERE INVALSHOEK: DE BURGER ALS VERANDERAAR

Het andragologisch denken1 draait om het bewust (kunnen) handelen van mensen in hun context, gericht op uitoefenen van invloed op hun eigen leven en leefomgeving. Wat zijn dan de handelingsmogelijkheden en interventie strategieën van burgers om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de wereld te verduurzamen? En hoe kunnen ze dan het best omgaan met macht(structuren) en complexiteit, die sociale verandering tegenhouden.

Dat zijn de vragen die we in vier colleges willen onderzoeken. De opzet is daarbij om het thema ‘Verduurzamen en de burger als veranderaar’ vooral in zijn samenhang te bekijken. Juist omdat mensen en burgers zich in hun handelen laten kennen als één persoon en daardoor voor anderen van betekenis zijn op grond van hun eigen waarden, normen en intenties.

 

OPZET COLLEGEREEKS

In vier live-webinar-colleges met interactie van de kijkdeelnemers onderzoeken we de mogelijke bottom-up interventiestrategieën van burgers in hun rol als werknemer, bewoner en consument in de nieuwe implementatiefase waarin de maatschappelijke transities zijn aanbeland. Gastdocenten, bestuurders, ervaringsdeskundigen uit de praktijk (van o.a. Tata-steel), en bewonersinitiatieven op het gebied van energietransitie (van o.a. aardgasvrij De Buitenpepers en st. Windalarm) bespreken hun ervaringen, reflecteren daarop en geven hun visie. Leden van de kennisgroep Verduurzamen van de Kring zijn mede uw gesprekspartners.

PROGRAMMA

1e college – De overheid als veranderaar (3 okt) met gastdocent dr. Bart Wesselink en coreferent wethouder Marieke Schouten Energietransitie en Klimaat o.a. in Nieuwegein

2e college - De werknemer als veranderaar (7 nov): het transitietraject van het bedrijf Tata Steel met oud FNV-vakbondsbestuurder Roel Berghuis en Cinta Groos, voorzitter COR Tata Steel. O.a. over de spanning tussen klimaatsolidariteit en klassensolidariteit.

3e college – De bewoner als veranderaar (21 nov): twee burgerinitiatieven: de Energiegroep Buitenpepers Aardgasvrij (Den Bosch) met Gabbie van der Kroef en Windalarm (Amsterdam) met Ir Naut Kusters.

4e college - Interventiestrategieën van de burger als veranderaar (12 dec): Gezamenlijke reflecties op praktijkervaringen en visies. Wat kunnen zij bottom-up bij dragen aan de maatschappelijke transitieopgaven? Met o.a. Jeroen Boon (hoofdredacteur Energie+), Eduard Ingen Housz

(Jongerenraad Tata Steel), Maarten Rector (Doordacht Doen), Margreeth Broens en Niko Manshanden (beiden Kennisgroep Verduurzamen)

 

VOOR WIE?

Deze verdiepende collegereeks is de moeite waard voor mensen vanuit verschillende posities in de transitieopgave, zoals beleidsmakers (gemeente, regio’s & provincies), wethouders & gedeputeerden, transitie(-project)leiders, burgerinitiatieven-bewoners-actiegroepen, ondernemingsraden, HR-functionarissen, HBO-docenten & lectoren, universitair-docenten & onderzoekers, kennisinstituten en NGO’s.

U kun zich hier inschrijven en de flyer met het uitgebreid programma downloaden

 

Collegereeks Veranderend Economisch Denken: Over het Kapitalistisch economisch Systeem als Producent van Welvaart en Welzijn 

Vijf avondcolleges op dinsdagavond- 26sept, 10 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov 19:00-21:00 uur. Locatie: Roeterseilandcampus

In de maatschappij en onder economen staat het dominante neoliberale marktdenken fors onder kritiek. De vraag is of zonder verdere (gedetailleerde) politieke sturing de vrije markt wel een antwoord en oplossing kan bieden voor het verduurzamen van onze wereld. Is het economisch denken niet ook aan een transitie toe? Als geheel wil de reeks een verdiepend overzicht bieden van het actuele economisch denken en debat. Een debat dat nu ook in Nederland aanzwelt in dag- en vakbladen (o.a. NRC en ESB) onder druk van de grote maatschappelijke vraagstukken.

INLEIDERS EN ONDERWERPEN

Prof. Dr. Arno Kourula over ‘Roles and Responsibilities of business in sustainability (AMS-UvA); Lector Marleen Janssen Groesbeek over ‘Duurzame groei of bewuste krimp: existentiële vragen voor economen’ (AVANS |Hogeschool); associate professor Economics of Wellbeing over De Welzijnseconomie Matrix (AISSR-UvA); Senior Fellow dr. Kees Cools RA over ‘Naar een duurzaam economisch paradigma’ (Tilburg University); inleider Clingendael over de Internationale economische aspecten vanwege nieuwe geopolitieke verhoudingen en de zorg voor mondiale voedselzekerheid (to be announced). Erik Dirksen, KAE-voorzitter en docent verbonden aan UvA Amsterdam Business School sluit af met een kritische samenvatting en is gespreksleider van de discussie.

Deze collegereeks is een coproductie van Kringen Amsterdamse Economen (KAE) en Kring Andragologie

U kun zich hier inschrijven en de flyer met het uitgebreid programma downloaden.

 

Publicatie Kring-onderzoeksverslag “Grondbeginselen van veranderen” (G. Donkers e.a., 2023 SPW)

De kennisgroep ‘Theorieontwikkeling Sociale Veranderkunde’ van de kring Andragologie heeft zich de overkoepelende vraag gesteld hoe tot een samenhangende visie op de eigenheid van het kennisgebied sociale veranderkunde te komen.

Gedurende drie jaar heeft zij een veertiental wetenschappelijke publicaties en praktijkstudies nauwgezet geanalyseerd en de eindverslagen hiervan aan een wetenschappelijk thematisch onderzoek onderworpen. Hieruit is een negental grondthema’s van sociale veranderkunde afgeleid die in het boek uitgebreid worden beschreven en onderbouwd. Door de diversiteit van de publicaties, werkvelden én onderzoeksgroep zijn ze niet alleen relevant voor het sociaal domein, maar ook voor werkvelden als organisatieverandering, beleids- en bestuursadvisering, transitiekunde en meer specifiek bijvoorbeeld het transformatieproces verduurzamen.

De kennisgroep bestond uit zeven onderzoekers met een veelheid aan kennis en praktijkervaring in allerlei werkvelden. Eindredacteur is dr. Gerard Donkers, lid en oud-bestuurslid van de Kring Andragologie. Meer informatie vindt u op de website van Logacom. De publicatie is in elke boekhandel te verkrijgen.

Over de Kring  Andragologie

Welkom op de site van de Kring Andragologie, een zelfstandige Vereniging verbonden met de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV) van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De site heeft als doel het verstrekken van informatie over de Kring en haar activiteiten. Andragologie is de wetenschap van begeleide sociale veranderingsprocessen, praktijkgericht, probleemgericht, interdisciplinair en integratief. In de Kring-flyer staat iets uitgebreider beschreven waar de andragologie en deze Kring voor staat.

De Kring biedt in het kader van nascholing van professionals in het sociale en organisatiekundige domein, een gevarieerd en veelzijdig onderwijsaanbod in de vorm van collegereeksen en houdt daarnaast ook boekpresentaties en discussieavonden.

De Kring wil wetenschappelijk praktijkgericht innovatief onderzoek ondersteunen en organiseert in dit verband congressen, bijeenkomsten en korte reeksen over onderzoek.

Daarnaast is via de Kring en activiteiten contact mogelijk met oud-studiegenoten en professionals werkzaam op het gebied van de andragologie en veranderkunde.

 

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag 2022 van de Kring is verschenen en kunt u hier downloaden.