Evenementen | Andragologie

2e KRING-gesprek: Handelen tussen beleid en implementatie

Donderdag 12 oktober 2023 17:00 tot 21:00 uur Seats2meet Utrecht

Hoe kunnen we constructief omgaan met de spanning tussen enerzijds politiek gelegitimeerde (beleids)besluiten en anderzijds de wens/visie/noodzaak om burgers c.q. betrokken mensen serieus te nemen in het implementatieproces van verduurzamen?

Deze vraag dringt zich over de hele linie op aan veranderprojectleiders, beleidsmakers, voortrekkende burgerinitiatieven, docenteneen ook wetenschappers. In een multidisciplinair gezelschap met een diversiteit aan invalshoeken aan tafel willen we in een vrijegedachtewisseling de volgende vragen onderzoeken:

  • ­   Hoe neem je of kun je burgers en betrokkenen serieus nemen in een veranderingsproces, ook al zijn de beleidsdoelen door de politiek al vastgesteld ‘van bovenaf’. Wat doe je dan (anders)?
  • ­   Welke meerwaarde kan er in het implementatieproces ontstaan voor de betreffende verandering en de betrokken mensen zelf, als je mensen serieus ook laat spreken over de beleidsdoelen die op een hoger politiek niveau democratisch zijn vastgesteld? Hoe kan je anders handelen en anders met deze spanning omgaan?
  • ­   Wat voor opbrengsten en kosten levert een veranderingsproject op indien betrokkenen niet alleen de verandering als zodanig accepteren, maar ook gaan meewerken c.q. de verandering gaan omarmen?
  • Is er ruimte tussen beleid en uitvoering? Wordt die opgevuld door het planmatig veranderdenken en bijbehorende subdoelen van praktijkprofessionals van bovenaf? Of kan die ruimte ook gevuld worden met de inbreng en ideeën door betrokken mensen en belanghebbenden van onderop? En mag er ruimte worden gemaakt voor nog niet ontdekte en onzekere veranderwegen naar verduurzamen?
  • Mag er ruimte en plaats worden gemaakt voor het bereiken van mensen die nog niet van zich (kunnen) hebben laten horen, met wie nog niet is gesproken; hooguit is er over hen, die mensen, gesproken? En mag er aandacht zijn voor handelingsperspectieven, keuzen en gevolgen van keuzen?

 

Een reflectief en vrij gesprek

De Kring Andragologie wil graag ruimte bieden aan gedreven denkers in transitiepraktijken, in (bestuurlijke) beleidsvorming en de academische wereld over veranderen en verduurzamen. Met als inzet om naar elkaars reflecties te luisteren over een gedeeld veranderthema. Om vanuit onze verschillende praktijken en perspectieven stil te staan bij die vragen, en vrij van gedachten te wisselen.

Een gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten, kennis te nemen van een diversiteit aan denklijnen die mensen volgen en om elkaar te inspireren met eigen inzichten. Een bijeenkomst met een open agenda en met aandacht voor elkaars verhaal.

Een multidisciplinaire onderzoekende benadering, van oudsher de kern van de andragologie, waar het draait om de kunst van het veranderen. Anno 2023 de reden voor doorontwikkeling van de Kring tot kennisplatform i.o. Zij zal het gesprek modereren en zorgen voor een geannoteerde verslaglegging. Als bron die deelnemers verder zelf kunnen gebruiken bij hun eigen veranderwegen.

 

Inschrijven

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdagavond 12 oktober in Seats2meet op Utrecht CS Moreelsepark 65. Om 17.00 uur beginnen we met een gezamenlijke maaltijd. Het gespreksprogramma is van 18.00-21.00 uur. De deelnamekosten zijn € 50,- exclusief maaltijd. U kunt zich aanmelden met opgave van kennisdomein en sector door een mailtje te sturen naar ons secretariaat andragologie@uva.nl. Graag met opgave of u mee wilt eten, en voorkeuren m.b.t. vega/vis/vlees en mogelijke allergieën.